Personakt Antavla

VIII:21 Anders Göransson

Blev 86 år.

Far:IX:41 Göran Andersson (~1630 - 1685)
Mor:IX:42 Elisabet Nilsdotter (1636 - 1690)

Född:1656-08-23 Västertåsjö, Tåsjö
Död:1742-08-23 Tåsjö, (Y)

Barn med VIII:22 Gunilla (1660 - 1704)

Barn:
VII:43 Göran Andersson (1683 - 1769)
Elisabeth Andersdotter (1687 - 1740)
Karin Andersdotter (1691 - 1769)
VII:11 Anders Andersson Raivi (1694 - 1779)
Anna Andersdotter (1698 - 1779)
VII:35 Per Andersson (1703 - 1775)

Barn med Anna Zachrisdotter (1660 - 1738)

Barn:
Per Andersson

Noteringar

Anders Göransson föddes 1656 i Väster Tåsjö.
Fadern var Göran Andersson född c:a 1630 i Rudsjö och av finn-släkt. Modern hette Elisabet och var möjligen dotter till Nils Ericsson i Tåsjö . Bertil Krånglin anger dock henne som Pålsdotter i sin bok.
Anders var äldsta sonen i en syskonskara på 6 barn. Yngsta sonen Hindrik skulle dö av svält hos Erik Andersson i Näset år 1695. (Hindric var då 14 år gammal och Anders var 39 år gammal).
Kring 1682 gifte sig Anders. Enligt Agneta Olofsson (Fjällsjö byar och gårdar) skall hustrun ha hetat Gunilla. Denna Gunilla torde dock dött, för 1706 anger Agneta att Göran gifte om sig med Anna Zackrisdotter (enligt Bertil Krånglin så gifte Göran sig med Anna redan från början).
Anna Zackrisdotter var syster med Zackris Zackrisson (1655-1695) som bodde granne med Anders i Östertåsjö.
Eftersom alla kända barn föddes innan 1706, så innebär detta att jag ej vet vem som var moder till Anders' barn.
Anders Göransson 1656 - 1742
.. +(Gunilla eller Anna)
......... Göran Andersson 1683 - 1769
......... Anders Andersson 1685 - 1694
......... Elisabet Andersdotter 1687 -
......... Karin Andersdotter 1691 -
......... Anders Andersson-Raivi 1694 -
......... Anna Andersdotter 1698 -
......... Per Andersson 1703 - 1775
Förutom sonen Per , så vill jag särskilt nämna Anders son, Anders Andersson (f. 1694), som senare skulle bli känd som Anders Raivi. Denna Anders Raivi torde ha varit en färgstark person med tanke på att hans namn lever kvar än idag, inte minst via "Hotell Raivi" i Hoting. "Anders Raivi" är också namnet på en bok av Erik Modin, Tåsjöbygdens förkunnare i litterära sammanhang. För mer detaljer om Anders Raivi, läs Mats Karlssons artikel om honom.
1690 (41 år gammal) flyttar Anders med familjen till Öster Tåsjö där han tar över det hemman som Lars Andersson (ana 2118) i Rudsjö samma år angav som öde i sin dotters, Margareta Larsdotters, namn. Margaretas make, Jon Nilsson hade dött som Båtsman.
1697 stämde Anders hemmansägaren Eric Andersson i Näset som ansvarig för brodern Henriks död. Brodern (25 år yngre än Anders) hade dött av dålig utspisning.
I Öster Tåsjö skulle Anders så småningom bli granne med Henrik Isacsson (svärson till svågern Zackris Zackrisson), med vilken han skulle ha åtskilliga duster i tinget. Å andra sidan hade Göran redan tvistat med Henriks fader, Isac Johansson, långt tidigare, så man kan väl misstänka att de två familjerna ej drog jämnt.

Upptaget torpställe i Hoting
1690-01-28
Olof Nilsson i Hoting haver upptagit ett nytt torpställe ett litet stycke ifrån Hoting. Här han haft halvparten med Anders Göransson , nämligen 3 seland. Det nya stället, som kallas sundet, är av bättre jordmån. I Hoting är svag jord.

Uppsagt båtsmanstorp i Tåsjö
1690-01-28
Lars Andersson i Rudsjö, på sin dotters, hustru Margretas vägnar, uppsade det hemman i öster Tåsjö, bestående av 4 seland hus och jord, som hon och hennes man Jon Nilsson, härtill bebott, emedan hennes man, som utgick båtsman 1689 är död bliven, och hon det inte mäktar förestå, vilket hemman berättas vara Krono. Och som Anders Göransson [ana] från Väster Tåsjö begärt få emottaga detta kronotorp att skatta. Ty kunde Rätten honom det inte vägra. Resolv. att syn skall göras på hemmanet.


Återupptagna ödeshemman
1691-01-19
Uppå befallningsmans tillstånd är följande hemman förlidet år 1690 bärgat och brukat, som 1689 låg öde och obärgat, nämligen:Per Perssons hemman uti Sunnansjö 5 5/8 seland
Göran Anderssons hemman i Väster Tåsjö hava Johan Johansson och Anders Göransson , det Pål Jönsson till Norge rymt, och åter hit i våras sått på hemmanet i Väster Tåsjö, 6 seland.

Teggränser i Tåsjö
1696-01-00
Anders Göransson i Öster Tåsjön kärade till sin granne, Zackris Zackrisson, att ett rätt byamål dem emellan måtte upprättas över vissa tegar. Klagade att hans granne intagit de bästa tegarna.

Sikfiske i Tåsjö
1696-01-00
Anders Göransson , Zackris Zackrisson och Johan Johansson i Öster Tåsjön, kärade till Isac Johansson i Väster Tåsjön, att han hindrar och driver dem ifrån sikfisket i älven, som de av ålder under sig nyttjat.

Gränstvist i Tåsjö
1697-00-00
Anders Göransson i Östra Tåsjö uppvisade gode mäns syn av jorden och hävd av han åker emot grannen Zackris Zackrisson av den 21/1-1696.Häröver besvärade sig Zackris Zackrissons efterleverska, hustru Elisabet Abramsdotter, som begärde ny syn.

Ihjälsvulten dräng
1697-00-00
Anders Göransson i Tåsjön kärande till Eric Andersson [ana] i Näset att han varit vållande till sin legopojkes, Hindric Göranssons (bror till Anders Göransson [ana]), död om sina 14 år gammal, genom svältande, det han allenast skickades om vintern näst före jul 1695 till kvarnen en halv mil ifrån byn, men på två dygn intet efterfrågats, därför han på hemvägen måst ligga efter, påståendes Eric Andersson måtte för sådant anses som plikt.
Eric Andersson nekade sig varit vållande till pojkens död, utan sade honom varit sjuklig, och som hustrun skickat gossen till kvarn med mat i säcken, är han av sjukdom bliven överilad, så att han under vägen är död bliven, det ingen kunnat bättra.
I denna sak avhärdes följande vittnen: Ingel Pehrsson i Orrnäs på sin ed vittnade, att dagen för Julafton, den 23 December, när han körde till kvarn genom Näset, tog han av Eric Anderssons [ana] hustru någon mäld, som hon efter honom skulle på samma kvarn mala, det gossen Hindric Göransson sedan kom att mala, som var nog svag och klen. "Sedan jag avmalit slog jag på hans mäld. Jag frågade om han var sjuk, men han svarade intet därpå. Några fiskben lågo på golvet efter mig, som han upptog och begynte uppäta. Sedan tog han agnbröd ur säcken och någon fisk som han åt; bad att han skulle få komma till mig i Julhelgen, då jag svarade mig intet hava att giva honom är barkbröd, då han sade: Den som finge äta sig mätt av barkbröd. Härmed reste jag ifrån honom."
Eric Nilsson i Näset, efter avlagd vittnesed, intygade att då Hindric Göransson i arbete med honom varit, har han haft mycken liten och svag spisning, så att han av den intet kunnat sig uppehålla, utan de andra måst honom understödja, därför han och var mycket klen och svag, klagade sig aldrig sjuk utan maktlös. "När han skickad var till kvarn dagen före Julafton, och vår piga Juldagen om aftonen fått veta av Eric Anderssons piga, att gossen intet var hemkommen, säger hon det för husbonden Isac Pehrsson, som strax säger att det aldrig är väl med gossen: skickar så mig till gossens matmoder att fråga om hon intet vill höra efter gossen, det jag och gör efter min husbondes befallning, och hon ber mig resa efter gossen."
"När jag kommer halvvägs, får jag se att yxan och staven var satt i snön bredvid vägen, begynner så ropa mig omkring, då jag blev varse att gossen krupit litet av vägen under en båt, där han låg döder, den jag upptager, lägger på släden, och hemförer. Min husbonde, Isac Pehrsson, drog mycken vårdnad att denne gosse skulle få något till bästa, och manade sin hustru att denna alltid skulle ge honom något, efter att han såg han svalt, och gossen alltid måste vara med i arbete, hurdant väder det var."
Pehr Christofferson i Näset, på avlagd ed, vittnade att gossen Hindric Göransson hade mycket svagt underhåll så ofta han var i arbete med honom, nämligen litet agnbröd, som han intete kunde äta för än han måst torkat för elden; en gång när han var i kvarnen, begynte han äta av mitt rågmjöl i sin hunger, och önskade få äta sig mätter; var mycket klen och maktlös.
Eric Andersson frågades vad bevis han haft där på att gossen varit sjuk och svag uti sjukdom och bestått i annat än hunger; men hade intet annat bevis än han ville hålla det med sin ed; sade sig ock intet varit hemma, när hustrun skickat gossen i kvarnen den gången.
Med stöd av vittnesmålen sakfälldes Eric Andersson trots sitt nekande och dömdes plikta 20 riksdaler silvermynt, en ansenlig summa.

Besittningsrätt i Tåsjö
1700-01-17
Tvist emellan Per Olofsson Kring, kärande, och Anders Göransson i Tåsjö, svarande, angående besittningsrätten till 4 seland i Öster Tåsjö. Det uppgiver Per Olofsson Kring hurusom hans svärfaders, Olof Nilssons i Hoting fader, skall emot 50 daler kpmt sig av bönder tillhandlat den rättigheten att bygga och bo i Öster Tåsjö, och därpå av rot och stubbe upptagit de 4 seland, som Anders Göransson nu förtiden bebor.
Varemot Anders Göransson berättade huru moderns farfader, som var av finnsläkt, detta torpställe upptagit, och ej Olof Nilssons fader, som ock genom giftermål därtill är kommen, vilken det åter övergivit och fördärvat, så att Kronans Befallningsman måst hemmanet med åbor förse och honom där uppsätta 1690, det han sedan med största flit upparbetat.
Då Anders Göransson genom såväl börd, som Befallningsmans tillstånd, besitter hemmanet, tilldömdes han hemmanet även i framtiden.

Död låntagare
1705-01-21
Anders Göransson i Tåsjön fordrade 18 daler kpmt av Pål Carlsson i Orrnäs, lånta till morfadern Pål Pålsson , men som Pål Carlsson nekade sig ärvt morfadern, dömdes han fri.

Döda hustruns egendom tas åter av fadern
1717-00-00
Anders Anderssons i Tåsjö fader och fullmäktige, Anders Göransson därsammanstädes, berättade att hans son blev 1/1-1716 gift med Anders Pålssons i Rudsjö dotter, Lisbet Andersdotter, som hos honom genom döden avgick nästlidne februari månad, och så snart hon var begraven, kom Anders Pålsson till mågen uti dess sorg och sjukdom, samt begärde nycklarna till hans kista, som han ej ville giva honom, ty tog Anders Pålsson nycklarna själv, upplåste mågens i min stuga stående kista, och tog bort alla penningar samt hustruns kläder. Anser ock att hon skulle njuta de 60 daler kpmt. fadern gett henne på dess hedersdag.

Farlig trädfällning
1720-00-00
Båtsmannen Hans Ericsson Örn klagade att Anders Göransson i Tåsjö nästlidne vår ½ mil från Hotings by fällt ett stort träd, som icke allenast hade skadat Örn och hans hustru, utan ock dödat hans häst. Fordrade 24 daler kpmt i skadestånd härför.
Saken uppsköts till ett kommande ting, så att vittnen kunde höras.

Gränstvist i Tåsjö
1720-00-00
Johan Johansson i Tåsjö klagar att hans grannar, Anders Göransson och Hindric Isacsson betager honom sin rätta andel av myran och slåttesland efter skatten. Rätten resolverade om syn av berörda område.

Tvist om arv
1720-00-00
Hindric Isacsson ifrån Tåsjö fordrar arv av Anders Göransson därsammastädes efter sin avlidne svärfaders, Zackris Zackrissons, syster Maria Zackrisdotter som hos honom, ogift och barnlös, död blev. Anders Göransson uppviste en testamentsskrift från 1706, vari Maria Zackrisdotter testamenterar all sin egendom till honom. Kräver istället att Hindric Isacsson till honom skall utgiva hans arvsandel enligt byteslängd av år 1677.

Gränstvist i Tåsjö
1720-00-00
Anders Göransson ifrån Tåsjö klagar att hans granne Hindric Isacsson har större gårdsmålsland än han borde. Härtill nekar Hindric Isacsson. Rätten resolverade att syn skall göras, och utsåg härtill Nämndemän.

Tvist om räv
1720-00-00
Anders Göransson i Tåsjö berättar att hans och hans mågs, Jon Pålssons, hundar, nästlidne vår ihjälbeto en räv, som grannen Hindric Isacsson strax överkom och borttog. Hindric Isacsson tillstod detta, men sade att han ej visste om det var hans eller kärandenas hundar som ihjälbitit räven.

Gränstvist i Tåsjö
1721-00-00
Hindric Isacsson ifrån Tåsjö klagade att hans granne, Anders Göransson framflyttat sin gärdesgård in på hans gårdemålsland, och det således starkt förminskat.

Tvist med Båtsman om Tåsjö-äng
1721-00-00
Anders Göransson ifrån Tåsjö klagade att båtsman Örn nästlidne sommar bärgat 3 lass hö på en äng söder om Tåsjö som tillhörde Jon Ericsson, och som Anders hade rätt att bärga enligt sedel.

Gränstvist i Tåsjö
1727-00-00
Hindric Isacsson ifrån Tåsjö klagar att hans granne Anders Göransson sig tillägnar ett stycke av Gamlegårds äng, som Hindric Isacsson för 1 tunna korn köpt av sedermera framlidne Johan Johansson i Gamlegård. Anders Göransson anförde att berörde ängslott i långliga tider tillhört hans hemman, och då Hindric Isacsson ej kunde bevisa något köp ifrån Johan Johansson, kunde Rätten ej villfara Hindric Isacssons begäran att återfå ängslotten.

Arvstvist ånyo
1727-00-00
Hindric Isacsson ifrån Tåsjö andrager att hans svärfaders, framlidne Zachris Zachrissons oförsedda syster, Maria Zachrisdotter i Lungsjön, för 18 år sedan genom döden avgått, och att Anders Göransson i Tåsjö skall till sig tagit alla hennes kläder, varför Hindric Isacsson nu av honom begär reda och räkenskap. Anders Göransson uppviste en skrift dat. 10/5-1706, undertecknad av Maria Zachrisdotter, förmällandes att hennes svåger, bemälte Anders Göransson , varit lika som hennes fader, samt henne många gånger spisat och mättat. Alltså skall han och hans hustru Anna Zachrisdotter alena njuta och behålla all hennes kvarlåtenskap, till vilket Olof Abramsson och hans son Per Olofsson på Sälgåsen vittnade.

Gränstvist i Tåsjö
1730-00-00
Per Andersson i Tåsjö, som förlidet år tillträtt sin faders, Anders Göranssons hemman därsammastädes, begärer att hans granne, Hindric Isacsson, måtte uppvisa Tingsrättens utslag emellan Anders Göransson och Hindric Isacsson angående gårdemålslandet år 1721.