Latinsk Ceasarordlista
Hemsida

Latin

Svenska

A

 

a tergo

från bakpärmen (i en bok)

abiit

avgick, flyttade

absen

frånvarande

absolutio

syndaförlåtelse

abusio

missbruk

accessit

kom, inflyttade

actum

ägt rum

ad interim

tills vidare

adjunctus ex officio

officiell adjunkt

adjunctus sacri ministerii

pastoradjunkt

administrator praedi

godsförvaltare

admitterad

tillåten (t.ex. att gå tillnattvard)

admonitus

konfirmerad

adolescens

yngling

adulterium

äktenskapsbrott

aedituus

klockare, kantor

aetas

ålder

affinis

svåger

agnatisk

ättling via enbart manliga led

agnatus

besläktad genom mansled

agricola

jordbrukare

alienus

främmande

alumnus

fosterbarn

anniversarium

årsdag

anno currenti

innevarande år

anno domini

herrens år

anno, annus, anni

år

annuntiato Mariae

Marie bebådelse

ante

före

ante merdiem

förmiddagen

ante nuptias

före vigsel född

antea

tidigare

antecessor

företrädare

antecessor matrimonii

företrädare i äktenskapet

ascendens

anor

ascensio domini kristi

kristi himmelsfärd

avucundus

morbror även svåger

avus, ava, avia

farfar, morfar, farmor, mormor

B

 

baptizatusa

döpt

beata

avliden

beati

avliden

beatus

avliden

biennium

två år

bimestris

två månader

C

 

caecus

blind

caecusa

blind

caesarus

kejserlig

calcator organum

orgeltrampare

campanarius

klockringare

candelarum

kyndlmässa 2 februari

canonicus

kanik

cantate

4 söndag efter påsk

cantor

klockare

capellanus

kapellan

captularis

medlem av domkapitel

charta sigillata

stämpelavgift

cholaris

korpräst

cingarus

zigenare

circumdederunt

9 söndag före påsk

civis academicus

student

clericus

andlig

clerus

präst

coadjutor

adjunkt

codem

samma plats

coeleps

ogift

coena domini

skärtorsdag

cognatus

besläktad genom kvinnoled

collaborator

adjunkt

collegium sacrum

domkapitel

comes

greve

commemoratio animarum

2 november alla själars dag

comminister

medhjälpare

communio

nattvardsgång

compater

fadder

concionator

predikant

concionator anni gratiae

nådårspredikant

concionator domesticus

huspredikant

concionator officinae ferrci

järnbrukspredikant

conditio

syssla

conditus

ärbar

conductor praedii

godsarrendator

confessio

skriftemål

confirmare

bekräfta

confrmatio

stadsfästelse

coniunx

make

conjugati

vigda

conjuges

makar

consaguineus

släkting

consessus sacer

domkapitel

consistoriales

medlem av domkapitel

consobrinus

släkting på mödernet

conversus

omvänd

copulati

vigde

copulatus

vigda

corpus christi

2 torsdagen efter pingst

costa

hustru

cultor agri

jordbukare

cum testimonio

med betyg

cunnubium

äktenskap

curator

förmyndare

curatus

kyrkopräst

curia

prästgård

curriculum vitae

levnadsbeskrivning

D

 

debilis

svag, slagrörd

decennium

10 år

decima

tiondel

dedit

givit

deflorata

kränkt mö ej mera jungfrulig

defuncta

död

defuncti

död

defunctus

död

defunctusa

avliden

delictum

brott

denata

död

denati

död

denatus

död

denatusa

avliden

denuntiato

kungörelse

diaecesis

stift

diarum

minestralbok

didymi

tvillingar

dies

dag

dies natalis

födelsedag

dies sequens

följande dag

domesticus

tjänare

dominica

söndag

dominus

herre

domus

gård

dos

hemgift

E

 

ecclesia

kyrka

editus

klockare

edituus

klockare, kantor

ejusdem

samma månad

eodem die

samma dag

epicopus

biskop

epiphania

trettondag

eques

riddare

esto mihi

7 söndagen före påsk

exsurge

8 söndag före påsk

extinctus

mördad

F

 

familia

familj

famulus

tjänare

famulus

dräng

feria quarta

onsdag

feria quinta

torsdag

feria secunda

måndag

feria sexta

fredag

feria tertia

tisdag

feriae

söndag

festum ascensinis

kristi himmelfärdsdag

festum cireumeisionis

nyårsdag

festum incarnationis

Marie bebådelse

festum nativilatis domini

juldagen

festum purificationis Mariae

kyndelsmässa

festum visitationis Mariae

Maria besökelsedag

filia

dotter

filia relicta

efterlevande dotter

filiaster

styvson

filiastra

styvdotter

filius

son

filius unicus

enda son

folium

bokblad

frater

bror

frater geramanus

tvillingbror

fugax

rymmare

G

 

gemelliae

tvillingar (av samma kön)

gemini

tvillingar

gener

svärson

genetrix

moder

genitores

föräldrar

germana

syster

germanus

bror

gregarius

soldat

H

 

hebdomada

vecka

heredas

arvingar

hereditas

arv

heres

arvinge

hic

den här

hic

här

honestus

ärbar

honestusa

ärbar

hora

timma

hora matutina

morgontimma

hujus

denna månad

humatus

begraven

I

 

ibid

samma

ibidem

på samma ställe

id est

d.v.s.

idem

densamma

ignotus

okänd

illegetimo toro

oäkta säng

illegetimus

oäkta

imperialis

kejserlig

impragnata

havande före vigsel

In extenso

i sin helhet

in fidem

bestyrkande av riktighet och äkthet

incertus

osäker

incola

innevånare

indidem

från samma ställe

infra

nedanför

introductio

kyrktagning av hustru

introductio

kyrktagning

invocavit

1 söndag i fastan, 6 söndag före påsk

iovis dies

torsdag

item

likaledes

J

 

jubilate

3 söndag efter påsk

judica

5 söndag i fastan 2 söndag före påsk

jus patronatus

patronsrätt

juvenis

yngling

K

 

kognatisk

ättling, även via kvinnliga led

L

 

legitimus

äkta

letare

4 söndag i fastan 3 söndag före påsk

levans

famnfadder

liber baro

friherre

liber ecclesiae

kyrkbok

libra

skålpund

ligatus

äkta man

litterata

läs och skrivkunnig

litteratus

bokligt bildad

litteratus

läs och skrivkunnig

loco

på platsen

loco citato

på anfört ställe

locum tenes

löjtnant

locus sigilli

sigillets plats

longaevus

åldrig

lunae dies

måndag

lustrum

femårsperiod

M

 

manceps

jordarrendator

manu propria

egenhändigt underskrivet

manuale ecclesiae

kyrkohandbok

marita

äkta maka

mariti

äkta makar

maritus

äkta make

martis dies

tisdag

mater

moder

mater meretrix

oäkta moder

matertera

moster

matricula

historiebok

matrimonium

äktenskap

matrina

kvinnlig fadder

matrona

gift kvinna, änka

matruelis

mosters son

matutina

morgon

membrum

medlem

mensis

månad

mercurri dies

onsdag

meridies

middag

miles

soldat

misericordias domini

2 söndag efter påsk

missa candelarum

kyndelmässa

morbus

sjukdom

mortuus

död

munire

sigillbekräftad

mutus

stum

N

 

natalis

födelsedag

nativitas

födelse

natus

född

necessitate baptisatus

nöddöpt

neophytus

omdöpt

nepos

sonson, bror eller systerson, kusin

neptis

Sondotter, bror eller systerdotter, kusin

nobilis

adlig

nocte

om natten

nomen

namn

nomen nescio

namnet okänt

nota bene

observera

notus

oäkta

noverca

stymor

novercus

styvfar

nuptiae

bröllop

nuptias celebrare

fira bröllop

nurus

svärdotter

O

 

obiit

död

oconomus templi

domkyrkosyssloman

oculi

3 söndag i fastan 4 söndag före påsk

oficium

tjänst

olim

tidigare

omnes animae

2 november

omnes sancti

allhelgonadag

oppidum

stad

orbus

föräldralös

origo

ursprung

orphanus

föräldralös

ortum trahens

härstammade från

P

 

p.m. post meridem

på eftermiddagen

pagina

sida i bok

pagus

by

palmarum

palmsönag 1 söndag före påsk

parasceve

långfredag

parentes

föräldrar

parochia

socken, församlig

parochus

främste prästen i församlingen

pascha

påsk

passio dominica

långfredag

pastor

kyrkoherde

pastor aulae regiminis

kyrkoherde i kungligt pastorat

pastor hujus loci

kyrkoherde i denna församling

pastor loci

kyrkoherde på platsen

pater

fader

patre ignoto

okänd fader

patruelis

farbrors son

patruus

farbror

pedisequus

tjänare

pentecoste

pingst

peregrinus

främling

peritus

kunnig

possessor

ägare

post

efter

post humus

född efter faderns död

postridie

dagen efter

praesens

närvarande

predecessor

företrädare

prepositus

prost

pridie

dagen före

primus

först

privigna

styvdotter

privigni

syvbarn

privignus

styvson

pro tempore

för närvarande

proavia

stammor

proavus

stamfar

progenies

börd

progenitores

förfäder

proles

barn, ättlingar

proles spuria

oäkta barn

promulgatio

lysning

pronepos

barnbarns barn

propinquus

släkting

protocollum casuum

anteckningsbok över märkliga händelser

protocollum ecclesiae

ministerialbok

provincia

län

puella

flicka

puer

gosse

puerpera

föderska

puerperium

barnsäng

pulsator campanae

klockringare

pulsator organi

orgeltrampare

pupillus

moderlös

Q

qudragesima

qudragesima

1 söndag i fastan, 6 söndag före påsk

quinquagesima

7 söndagen före påsk

quondam

tidigare

R

 

recto

höger

relicitus

änkling, änka

reminiscere

2 söndag i fastan 5 söndag före påsk

renata

döpt

renati

döpt

renatus

döpt

requiescat in pace

vila i frid

resurrectio

påsk

rogate

5 söndag efter påsk

rusticans

bor på landet

rusticus

bonde

S

 

sabbatum

lördag

sacellanus

kapellan

sacer

helig

sacerdos

präst

saturni dies

lördag

scholaris

skolelev

scorta

oäkta moder

scortator

oäkta fader

seductor

förförare

senatus sacer

domkapitel

septuagesima

9 söndag före påsk

sepultus

begravd

sequens

följande

servus

tjänare

sexagesima

8 söndag före påsk

sexus

kön

signifer

fänrik

sine anno

utan årtal

socer

svärfar

socrinus

svåger, systers man

socrus

svärmor

solomnicatio

vigsel

soror

syster

sororius

svåger, systerson

spiritus domini

trefadighet 1 söndag efter pingst

sponsa

brud

sponsalia

hemgift

sponsor

löftesman

sponsus

brudgum

spurius

oäkta

stirpes

arvingar

studiosus

student

stuprata

havande före vigsel

sub

under

successor

efterträdare

successor matrimonii

efterträdare i äktenskap

supra

ovanför

surdo mutus

dövstum

surdus

döv

suscepta

fadder

suscepti

Kvinnlig fadder som bar fram barnet vid dop

susceptor

fadder

susceptrix

barnbärerska

susceptus

faddrar

T

 

tempus

tid

testarius

skattmästare

testator

testamentupprättare

testes

vittnen

testimonium

betyg

tomus

bok

torus

säng

trigemini

trillingar

trimester

kvartal

trimetris

tre månader

trinitas

trefaldighet 1 söndag efter pingst

triunus

treenighet

tumela

förmyndarskap

tumulatus

begraven

tutor

förmyndare

tutor ecclesiae

kyrkvärd

U

 

ultimus

sist

unicus

enda

unitriunus

treenighet

urbanus

stadsbo

ut supra

som ovan

uterini

samma moder

uterque

vardera

utirque

bägge

uxor

hustru

uxoratuus

gift

V

 

venerabiles

ärevördig

venerandum consisto

högvördiga domkapilet

veneris dies

fredag

verso

vänster

vice

i stället för

vide

se

vide infra

se nedan

vidi

jag har sett

vidimatio

bestyrkande

vidua

änka

viduus

änkling

vigilia

dagen före helg

villicus

godsinspektor

vir

man

virgo

jungfru

virgo honesta

kysk jungfru

vitricus

styvfar, svärfar

vocem jucunditatis

5 söndag efter påsk

Ursäkta mitt latin, jag har samlat ihop en del latinska ord som brukar förekomma inom släktforskning.

Har ni några synpunkter eller något ord som ni kan bidra med, så hör gärna av er med ett mail

Hemsida