Personakt Antavla

Bengt Eriksson

Far:Erik Harvardsson (1465 - 1504)
Mor:Birgitta (1470 - 1504)

Född:1496

Noteringar

Erhöll den 19 januari 1540, jämte sina bröder Ivar och Olof, av konung Christian III Fredriksson"Afradsfrihet" d.v.s. skattefrihet, emot att de varsitt år skaffade konungens folk befodring, d.v.s. skjuts vid "stugan" på Ragundaskogen. I en jordebok från 1546 finns Bengt Eriksson som bonde i Stugun. Höigbördig Förste och Stormechtig herre, Her Christiern Frederichsen *Danske, Norgis och Gottis etc: konning: Vy eptterskreffne, Jens Lauridzen foget offuer Jemptland, Errich Niellsen Lagmand ibidem, Giör vitterligt for alle med dette wort obne breff, at vy paa högbe:tt kong: Mayttz: vegne, gunst och naade wndt och frj giffuitt haffue, och (aff) samme gunst och Naade wnde och frj giffue dissze gode mend, Bent, *Jiffuer Olluff ved Stuen paa Raffund skog, och barn eptter deris dager, som for:n gaard besiddendis worder, affradzs frj, wnder denne forplichtelse att de skulle hollde och forfordre wor naadigistte herris follck huer sitt aar med allen forenskabff: huillket behöffuer en stor bekostning lige emod tho thinglagh etc. Skall och eptter for:n gaard ligge affratzmiiler paa threj sider, nest eptter skattemilene, som logens och dannemendz prob dem aafest haffue: Nemblig, huer her imod dierffuis giöre, skall saa haffue gaad paa sit eget gred, och faar der nogen skaade forinden deris mercke och affradz land, daa fallde wgillder for wrang agang, herrer och försters breffue brod: som deris egen breff der om formellder och wduiser etc. Och forbiude wy alle her emod at giore wnder kong: Maytz: heffn och wrede, dis thill vissze lade vy vor indsegle hengge wnder dette breff: Schreffuit ved Stugen Sancte Henricj dag, anno dominj 1540 Att forskreffne er en ret fordansket Copia aff dette med fölgende gamell pergamenttis breff: bekiennder jeg Jens Michellsen lagmand i Jempttland med mitt zignet och egen haand, her wnder tröct och thegnit: acthum Sörgardt 14 Jan: 1639. Jens Michellsen e: haannd