Personakt Antavla

XIV:6639 Andreas Olai

Kyrkoherde. Blev 57 år.

Far:XV:13277 Olof Timmerman (1480 - 1549)

Född:1512-03-03 Uppsala, (C)
Död:1569-03-03 Skellefteå, (AC)

Barn med XIV:6640 Anna Andersdotter Burea (1515 - 1583)

Barn:
Brita Andersdotter (1538 - 1565)
Karin Andersdotter (1540 - )
Malin Magdalena Andersdotter (1541 - 1580)
Daniel Andersson Bure (1544 - )
Olaus Andeae (1546 - 1569)
Dordi Andersdotter (1548 - 1591)
XIII:3320 Elisabet Andersdotter Burea (1549 - 1597)
Andreas Andreae Bure (1551 - 1589)
Sara Andersdotter (1554 - 1597)
Nils Andersson Bure (1557 - 1597)

Noteringar

Andreas Olai
Andreas Olai (1544-69), f. 3 mars 1512 i Upsala; fadern Olof
Timmerman bodde där på Tofvan.ø Sonen blef kapellan i Skellefteå 1531,
P. Thyselius, Handl. till Sv. reformat.- och kyrkohist. under kon. Gustaf I,
Tofvan utgjorde norra delen af dåv. Svartbäcksroten, där ett kvarter ännu bär detta namn.
khde i Helga Trefaldighetsförs. i Upsala 1540 samt återkom slutligen till
Skellefteå ss. khde 1544 och anammade gället 15 april. Hans första åtgärd
blef att söka få reda i kyrkoräkenskaperna, som efter företrädarens
afresa icke skötts som sig bort. De anteckningar härom, han införde i Skellefteå
kyrkobok, liksom de många uppgifterna rörande kyrkliga förhållanden
i socknen och minnesvärda händelser i riket äro af stort både lokal- och
allmänhistoriskt värde (jfr inledn.). Om det motstånd den nya kyrkoordningen
väckte i församlingen berättar han, att då han som kapellan midsommardagen
1540 första gången skulle hålla aftonsångspredikan, var det
ett sådant buller i kyrkan, att han fick stå en rund halftimme på predikstolen,
innan han kom till att predika, ty »the sade mig up i öghone vara
galnan, ty ville iag predika om afftonen». Sedan blef det ingen aftonsång
under 5 års tid. År 1544 afsänder herr Anders med Simon Skrifvare
till Sthm 6 t:r lax från konungens eget fiske Bomansfors och 1553 utgaf
han till den s. k. Salahjälpen 2 t:r smör och i sängklädväg 1 reckebolster,
1 hufvudbolster, 1 vepa och 1 björnskinnsfäll, samt i hjälpskatt till engelska
resan 1560 20 lod silfver. Bland ytterligare pålagor nämnes 1563 brudskatten
vid prinsessan Annas förmälning, till hvilken hvar präst skulle
bidraga med hvar tionde penning af tionde och uppbörd, dock icke prästbordet.
Som khdens utlaga härvid belöpte sig till 112 mk 6 öre, kan man
sålunda beräkna, att hans årsinkomst utom prästbordet varit 1127 mk
4 öre. Under hans tid höll superintendenten i Gefle herr Nils 1 maj 1559
visitation här i Skellefteå. År 1553 var prästens afvel i åker 10 pd, hemäng
40 lass, kor 40, utäng: af Anteholmen 10 lass, Åviken 6, Tufvan 2, Smedsmyran
3, Kågeholm 2, Stemesgården 2, allt lass. Då riksantikvarien Johan
Buræus år 1600-01 företog sin norrländska resa, synes han ha gjort sig
särdeles väl underrättad om denne sin morfaders, khde Anders' förhållanden
och skref bland annat i sin anteckningsbok: »Morfar var svåra yr,
medhan han var ung och var kapellan i Skeletta, men sedhan när han var
kyrkeherre, var han svåra alvarsam, gifmild, gaf allom gestom nogh hvar
sit stop, men siälf drak han intet. Mormor har varit svåra gifmild, och
hadhe ett godt namn bådha. - Morfar gik ofta utom porten i Skellet och
satte sigh på bänken och vente efter främmande til at härbärgha och somt
för tijdhender skull. - Morfar var myckit sträng med Laghen, thet tyktes
honom ångra, när han skulle döö. Han sparde inthet läta hengia tiuvarna,
en gång hängdes på Tiufholman, i Skelleftå ligger, 3 tiufwar.» Bland
prosten Anders Olai syskon nämnas khden Laurentius Olai i Willberga,
Per Olsson, kon. Erik XIV:s hofskräddare i Sthm, Nils, död i Skellefteå
1549 och Cecilia, Jon Skinnares hustru på Tofvan. Afled 3 mars 1569.
Handl. rör Skandinav. hist., D. 17, s. 54 ff.
G. m. Anna Andersdotter Burea, dotter af underlagman Anders Jacobsson
af Bure i Kåge och dotterdotter till khden i Skellefteå Andreas, n. 3. Genom
henne erhöll mannen och en Per Thomasson i Kåge det gamla Kågehemmanet.£
Prostinnan afled 30 apr. 1583.
Barn: Karin, d. ogift; Brita, f. 5/10 1538, g. 1) m. khden Matz i Erentuna,
2) m. khden Michel i Skånella, d. 1565; Malin, f. 29/1 1541 i Upsala, g. 1) 17/11
1555 m. Thomas Matthiæ, khde i Åkerby, 2) 1570 m. khden Olaus Jonæ i Wassunda,
d. 27/9 1580; Daniel, f. 9/12 1544, kansliskrifvare; Olaus, f. 18/5 1546, d. 20/9
1569; Dordi, f. 31/5 1548, g. m. khden Peder i Almunge, d. 1591 efter jul; Elisabeth,
f. 6/9 1549, g. 1570 m. khden Engelbert Larsson Bure, sist i N. Luleå, d. i Själevad
9/10 1597; Anders f. 14/8 1551, syssloman i Upsala, d. 1589; Sara, f. 1554, g. m.
herr Oluf i Harbo i Hälsingland, d. 20/4 1597; Nils i Kåge, f. 1557, d. 1597 eller 98.
Härnösands stifts herdaminnen