Personakt

XIII:3239 Dominicus Nicolai

Blev högst 59 år.

Född:1515 Ledinge, Vallby, (C)
Död:1574 Prästgården, Bergnäs, Nordingrå, (Y)

Barn med ?

Barn:
XII:1620 Elin Dominicusdotter
Kristoffer Domenicusson (- 1605)
Olof Domenicusson (- 1603)

Noteringar

Kykoherde från 1551 till 1574. [1]
Dominicus Nicolai (1551-74) var förmodligen från Vallby i Trögd. Hr Dominicus i Nordingeratt uppträder 20 juni 1551 på Nora ting som edgärdsman jämte flera af sina ämbetsbroder och fritager herr Nils i Nora från beskyllningen för trolldom. Han levererade 23 febr. 1554 äfven till kon. Gustaf I en silfverskål om 12 lod, som den då aflidne herr Nils i Nora testamenterat konungen. (KGR.) I likhet med företrädaren arrenderade han afradsjordarne Svinön och Öudt, (Öd), hvilka år 1555 upptogos den förra till 13 säland, den senare till 21 säland. Afgaf åt kon. Johan III trohetsförsäkran på allmänna landstinget i Bjertrå 29 okt. 1568 samt erhöll 12 febr. 1569 konungens tillstånd att tillbyta sig kronohemmanet Bärsnäs här i socknen mot Ledinge skattegård i Vallby s:n i Upland. Äfven herr Dominicus är prost, enär han vid flera tillfällen levererar till konungen restantiemedel, t. ex. 2 mars 1558 ej mindre än 732 mk 5 öre, hvarå han erhöll konungens kvitto (KGR.) I 1571 års skattelängd för Älfsborgs lösen, som han jämte häradshöfdingen Erik Svensson i Medan undertecknat, upptages hans lösöre till: silfver 12 löd. mk 1 lod, penningar 72 mk 12 dlr, koppar 6½ pund, messing 2 pd, tenn 1½ pd, kor 14, ungnöt 16, får 23, getter 8, svin 7, hästar 2 för 50 mk, ston 2 för 15 mk, uppskattadt sammanlagdt till 1232 mk 6½ öre, hvaraf han utgjorde 10-delen med 123 mk 2 öre 6 pgr. År 1574 är det sista år, han undertecknat socknens tiondelängder. En Christopher Dominicison i Nordingrå, som år 1569 var riksdagsrepresentant för allmogen, och en Olof Dominicison i Lidebölet, som äfven upptages i 1571 års skattelängd, torde varit hans söner.

Källa: Härnösands stifts herdnaminne