Personakt

XVI:26559 Dominus Andreas

Prost (katolsk) i Skellefteå 1499-1506.. Blev högst 70 år.

Född:1436
Död:1506 Skellefteå, (AC)

Barn med XVI:26560 Gölug Forsia (1450 - )

Barn:
XV:13280 Malin Andersdotter (1480 - 1552)

Noteringar

Död i Kyrkobordet Skellefteå. Bodde i Storkåge Skellefteå. Katolsk kyrkoherde i Skellefteå 1499-1506."Hans frilla var Gölug". Köpte år 1500 hemman i Kåge, Grande-godset, åt sin dotter för 70 mark av en Stockholms-borgerska hustru Gunborg, Lars Botnekarls efterleverska, som hon i sin tur ärvt av sin fader. Erhöll fastebrev på hemmanet av tingsrätten 1500-08-02 i Skellefteå.

Ur Härnösands stifts herdaminne:
SKELLEFTEÅ

3. Dominus Andreas [1499-1506], khde och prost. I sistnämnda egenskap insände han år 1499 till Upsala domkapitel 5 mark, utgörande afgifter af de personer i hans prosteri, hvilka efter föregående penitens ånyo fått tillträde till mässa och nattvard. Han köpte år 1500 ett hemman i Storkåge af hustru Gunborg, änka efter Lars Botnekarl, för 70 Stockholmska
mark, hvarå han erhöll ett på Stockholms rådstuga utfärdadt kvitto, dat. månd. eft. hel. Erasmi dag (9 juni) 1505. Prosten hade med Gölug en frillodotter Malin, g. m. Anders Jakobsson af Bure, hvilken med henne bekom samma hemman, och denna aflåtelse blef vidare bekräftad, då ärkebiskop Jacob Ulfsson vid sin visitation i Skellefteå 28 febr. 1507
med dispens från kanoniska lagen och mot erlagd godtgörelse förklarade henne i okvaldt åtnjutande af samma arf efter sin redan aflidne fader.

Åtta dagar förut hade den nybyggda stenkyrkan i Skellefteå, på hvilken arbetats i 22 år, blifvit af ärkebiskopen 19 febr. 1507 invigd till Johannes Döparens ära. I anledning häraf flyttades kyrkmässodagen till dagen näst före midsommardagen. Så sent som år 1509 mottog Upsala domkyrka i testamente efter herr Anders 1 t:na lax och 8 timmer gråskinn.